Szkoły dla dorosłych

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 

§59

 

Zajęcia ze słuchaczami w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych kształcących się w formie zaocznej odbywają się w soboty i w niedziele.

 

§60

 

Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych w Smętowie Granicznym.

 

1.          Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępu w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z obowiązujących w szkole programów nauczania oraz formułowania oceny.

 

2.          Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)      poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępów w tym zakresie,

b)      pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)      motywowanie słuchacza do dalszej pracy,

d)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

3.          Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy,

b)      bieżące ocenianie i okresowe klasyfikowanie,

c)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

d)      ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec każdego semestru oraz warunki i reguły ich poprawiania.

 

4.          Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w oddziale, dostarczając słuchaczowi informacji zwrotnej o:

a)      jakości jego pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności,

b)      skuteczności wybranych metod uczenia się,

c)      poziomie uzyskanych osiągnięć w stosunku do wymagań programowych.

 

5.          Ocenianie wewnątrzszkolne stanowi też informację dla wychowawcy klasy, dyrektor szkoły oraz nadzoru pedagogicznego o:

a)      efektywności procesu nauczania i uczenia się,

b)      wkładzie uczniów w pracę nad własnym rozwojem,

c)      postępach uczniów.

 

6.          Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów dzieli się na:

a)      bieżące (oceny bieżące),

b)      klasyfikowanie (semestralne).

 

7.          W szkole dla dorosłych zachowanie nie ocenia się.

 

8.          Oceny klasyfikacyjne semestralne ustala się w stopniach według następującej skali:

 

 

Celujący

6

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczający

2

Niedostateczny

1

 

 

 

 

 

 

 

9.          Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:

 

 

Stopień

 

 

Oznaczenie

cyfrowe

celujący

6

celujący minus

6-

bardzo dobry plus

5+

bardzo dobry

5

bardzo dobry minus

5-

dobry plus

4+

dobry

4

dobry minus

4-

dostateczny plus

3+

dostateczny

3

dostateczny minus

3-

dopuszczający plus

2+

dopuszczający

2

dopuszczający minus

2-

niedostateczny plus

1+

niedostateczny

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.      Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

11.      Fakt przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1 należy odnotować w dzienniku lekcyjnym i potwierdzić w odpowiedzi własnoręcznym podpisem.

 

12.      Ustala się następujące ogólne kryteria wymagań edukacyjnych stawianych uczniom na poszczególne stopnie w skali ocen:

 

  1. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń:

a)      Który na podstawie posiadanej wiedzy potrafi samodzielnie wyciągać wnioski i łączyć je w logiczne związki;

b)      Który bogatą wiedzę potrafi wykorzystać do realizacji celów teoretycznych i praktycznych;

c)      Którego wypowiedzi cechuje poprawny język wzbogacony terminologią naukową;

d)      Który rozwija swoje zainteresowania poprzez aktywny udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych, szczebla ca najmniej powiatowego;

e)      Który w zdobywaniu wiedzy swobodnie posługuje się szerokim wachlarzem źródeł;

f)       Który samodzielnie potrafi sformułować problem i następnie podjąć się próby jego rozwiązania.

 

  1. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń:

a)      Który wyczerpująco opanował treści zawarte w programach nauczania (do poziomu rozszerzającego);

b)      Który prezentuje wiedzę usystematyzowaną i powiązaną w logiczny układ;

c)      Który bez ingerencji nauczyciela właściwie rozumie uogólnienie i związki między faktami i zjawiskami;

d)      Którego wypowiedzi cechuje poprawność językowa oraz bogaty zasób pojęciowy słownictwa.

 

  1. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń:

a)      Który posiada wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych, podstawowych i dopełniających;

b)      Który poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi;

c)      Który potrafi wyjaśnić bardziej skomplikowane zjawiska przy niewielkiej pomocy nauczyciela;

d)      Który w różnych formach wypowiedzi nie popełnia rażących błędów językowych.

 

  1. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń:

a)      Który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych i podstawowych, który ma trudności w łączeniu wiedzy interdyscyplinarnej;

b)      Który poprawnie rozumie proste zjawiska i przy pomocy nauczyciela potrafi je wyjaśnić;

c)      Którego wypowiedzi są zbliżone do języka potocznego i cechuje je mała kondesacja;

d)      Który popełnia jedynie drobne i nieliczne błędy językowe

 

  1. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń:

a)      Który opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych;

b)      U którego występują poważne braki wiedzy (znajomość fragmentaryczna);

c)      Który nie potrafi łączyć faktów w związki logiczne;

d)      Który nie potrafi stosować wiedzy nawet przy ingerencji nauczyciela;

e)      Który w wypowiedziach popełnia liczne błędy, a ich styl jest często nieporadny.

 

  1. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń:

a)      Który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

b)      Który nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;

c)      Któremu nawet pomoc nauczyciela nie przynosi efektów edukacyjnych.

 

13.      Oceny z egzaminów i prac kontrolnych ustala się wg skali punktowej w następujący sposób:

95% - 100%  maksymalnej liczby punktów      ocena celująca

86% - 94%    maksymalnej liczby punktów      ocena bardzo dobra

75% - 85%    maksymalnej liczby punktów      ocena dobra

51% - 74%    maksymalnej liczby punktów      ocena dostateczna

40% - 50%    maksymalnej liczby punktów      ocena dopuszczająca

0% - 39%      maksymalnej liczby punktów      ocena niedostateczny

 

14.      Wewnątrzszkolne ocenianie wiedzy i umiejętności, jak też postępów w nauce słuchaczy powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach oraz warunkach zapewniających obiektywność oceny.

 

15.      Oceny są jawne dla słuchacza.

 

16.      Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę zobowiązany jest do jej uzasadnienia.

 

17.      Nauczyciel jest zobowiązany sprawdzić pisemne prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni.

 

18.      Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz kontrolne słuchacz otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.

 

19.      Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne każdy nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.

 

20.      Słuchacz jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni dostarczyć wychowawcy klasy usprawiedliwienie dni nieobecnych w szkole lub usprawiedliwić nieobecności osobiście.

 

21.      W przypadku, gdy słuchacz opuści nie więcej niż 3 dni zajęć lekcyjnych, wszystkie prace kontrolne, które odbyły się w tym czasie, zobowiązany jest napisać na najbliższej lekcji z danego przedmiotu.

 

22.      W przypadku dłuższej niż 3 dni, usprawiedliwionej nieobecności słuchacz jest zobowiązany napisać zaległe prace kontrolne w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

 

23.      W szkole dla dorosłych rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

 

24.      Semestr pierwszy rozpoczyna się w pierwszym powszednim dniu września ( z wyjątkiem soboty) i trwa do dnia rozpoczęcia ferii zimowych, z kolei drugi semestr rozpoczyna się w pierwszym dniu zajęć szkolnych po feriach zimowych a kończy się w najbliższy piątek po 18 czerwca.

 

25.      W klasach programowo najstarszych pierwszy semestr rozpoczyna się jak w punkcie 2 i trwa do dnia rozpoczęcia bożonarodzeniowej przerwy świątecznej, a semestr drugi rozpoczyna się po przerwie świątecznej i kończy się  dniu określonym przez MENiS.

 

26.      Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osiągnięć i postępów słuchacza w danym semestrze z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu ocen semestralnych.

 

27.      W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne według skali, o której mowa w §3 ust. 1, ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

 

28.      W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

 

29.      Słuchacz ma prawo odwołania się od przewidywanej oceny semestralnej.

 

30.      Odwołanie, o którym mowa w pkt. 30 w formie pisemnej należy składać dyrektorowi zespołu, który o tym fakcie niezwłocznie informuje nauczyciela, którego odwołanie dotyczy. Następnie dyrektor dokonuje analizy ocen bieżących ucznia, po czym podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania.

 

31.      W przypadku zasadności odwołania, dyrektor Zespołu zarządza przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego, przez komisję w składzie:

a)      dyrektor jako przewodniczący,

b)      nauczyciel uczący przedmiotu jako egzaminator,

c)      nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego przedmiotu.

 

32.      Egzamin, o którym mowa w pkt.37 przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez  dyrektora przed klasyfikacyjnym posiedzeniem w formie ustalonej przez komisję. Komisja zatwierdza też pytania egzaminacyjne przygotowane przez egzaminatora, których stopień musi odpowiadać kryterium oceny, o którą słuchacz się ubiega.

 

 

33.      Komisja, i której mowa w pkt. 36 na podstawie przeprowadzonego egzaminu ustala ocenę klasyfikacyjną, przy czym może to być ocena taka sama lub wyższa o jeden stopień od oceny przewidywanej przez nauczyciela.

 

34.      Z przeprowadzonego egzaminu, o którym mowa w pkt. 37 sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

 

35.      Od oceny ustalonej w wyniku egzaminu, o którym mowa w pkt. 36 nie ma odwołania.

 

36.      Ustalona przez nauczyciela (w przypadku odwołania się- przez komisję) ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

37.      Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednych zajęć edukacyjnych.

 

38.      Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

 

39.      Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego do dnia 15 września.

 

40.      Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się ustnie.

 

41.      Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach.

 

42.      W szkole prowadzonej w formie zaocznej nie mają zastosowania pkt. 29, 31, 32, 33.

 

43.      Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzone z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

 

44.      Egzaminy semestralne przeprowadza się po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu w semestrze. Prowadzący zajęcia wyznacza termin egzaminu. W semestrze jesiennym do końca stycznia, w semestrze wiosennym do końca czerwca. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół.

 

45.      Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny pozytywne. Obowiązkowo słuchacz w semestrze pisze jedną pracę kontrolną a z matematyki, języka polskiego i języka obcego dwie prace. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest zobowiązany wykonać w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, drugą pracę kontrolną.

 

46.      Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny pozytywne.

 

47.      Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. W semestrze jesiennym do końca lutego, w semestrze wiosennym do 15 września.

 

48.      W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin semestralny zdaje się w formie ustnej.

 

49.      Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej może być  zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą.

 

§61

 

Zasady rekrutacji do Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Smętowie Granicznym.

 

1.          Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły do dnia 20 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny.

 

2.          Dokumenty obowiązujące kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych:

a)      podanie o przyjęcie do szkoły,

b)      świadectwo ukończenia szkoły zawodowej,

c)      trzy fotografie,

d)      życiorys.

 

3.          O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

4.          Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej.

 

5.          Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się między 21-25 sierpnia. O dokładnym terminie rozmowy kandydata zostaną powiadomieni.

 

6.          Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane następnego dnia po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

7.          Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej należy składać w ciągu trzech dni od podania listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej do Dyrektora ZSGŻ

 

8.          Ostateczne ustalenie i wywieszenie listy przyjętych słuchaczy nastąpi do dnia 30 sierpnia.